Ochrana osobných údajov

Spoločnosť PORGES s.r.o. IČO: 35 803 266,  so sídlom Bratislava 811 06 , Kollárovo námestie č.20, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka čislo 23181/B (ďalej len „PORGES s.r.o. “ alebo „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv dotknutej osoby súvisiacich so spracovaním jej osobných údajov spoločnosťou PORGES s.r.o.  

PORGES s.r.o.  spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, predovšetkým Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“). 

Prevádzkovateľ osobných údajov

PORGES s.r.o. IČO: 358032660, so sídlom  Bratislava 811 06 , Kollárovo námestie č.20

E-mail: porges@stonline.sk

Účel a rozsah spracovania osobných údajov

 • plnenie zmluvy (vrátane jednania o uzavretí alebo zmene tejto zmluvy)
  PORGES s.r.o.  spracúva osobné údaje zákazníkov primárne za účelom plnenia zmluvy, a to v rozsahu týchto identifikačných údajov a údajov o adrese: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČ, DIČ, adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta dodania plnenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, príp. ďalšie údaje vyplývajúce zo zmluvy

 • plnenie právnych povinností
  Spoločnosť spracúva osobné údaje takisto za účelom splnenia povinností, ktoré jej vyplývajú z právnych predpisov, napr. vo vedení účtovníctva, splnenia archivačných povinností apod., a to v rozsahu týchto identifikačných údajov a údajov o adrese: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, IČ, DIČ, adresa trvalého, príp. prechodného bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, adresa miesta dodania plnenia, telefónne číslo, e-mailová adresa

 • priamy marketing (informačné a produktové kampane, obchodné oznámenia) 
  Osobné údaje zákazníkov môžu byť spracúvané takisto za účelom zasielania obchodných oznámení a informácií o produktoch a službách PORGES s.r.o. , avšak iba na základe poskytnutého súhlasu zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa.

Zdroje osobných údajov

Spoločnosť získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci jednania o uzavretí zmluvy a z verejne dostupných zdrojov (napr. verejné registre, evidencia, zoznamy).

Spoločnosť nemonitoruje komunikáciu so zákazníkmi prostredníctvom telefonických hovorov.

Spôsob spracovania osobných údajov

Spôsob, ktorým je spracovanie osobných údajov zákazníkov vykonávané, zahŕňa manuálne spracovanie aj automatické spracovanie v informačných systémoch Spoločnosti. V rámci automatizovaného spracovania v týchto systémoch aj pri manuálnom spracovaní osobných údajov zákazníkov sú využívané zodpovedajúca technika a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov zákazníkov.

Spracovatelia a príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje zákazníkov budú sprístupnené najmä zamestnancom Spoločnosti, ktorí budú poverení ich spracovaním. Popri tom môžu byť osobné údaje sprístupnené taktiež tretím osobám, a to spracovateľom na základe uzavretých zmlúv o spracovaní osobných údajov (napr. dodávatelia a správcovia interného informačného systému Spoločnosti, poskytovatelia IT infraštruktúry, advokát apod.) a príslušným orgánom štátnej správy za účelom plnenia ich povinností a pre účely výkonu rozhodnutí (orgány činné v trestnom konaní, správca dane, súdy, orgány sociálneho zabezpečenia, súdny exekútor, atď.), príp. ďalším príjemcom podľa potrieb a pokynov dotknutej osoby.

PORGES s.r.o.  nepredáva osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodných organizáciám.

Cookies

Pre skvalitnenie starostlivosti o zákazníkov, príp. potenciálnych zákazníkov sú na internetových stránkach Spoločnosti využívané tzv. cookies. Cookies sú malé textové súbory obsahujúce špecifické údaje, ktoré slúžia Spoločnosti na rozpoznanie počítača návštevníka internetových stránok Spoločnosti pri jeho komunikácii so Spoločnosťou prostredníctvom internetových stránok Spoločnosti a na následné využitie niektorých funkcií týchto internetových stránok.

Cookies sú ukladané k návštevníkovi prostredníctvom internetového prehliadača na jeho pevný disk. Ukladanie cookies prebieha na základe jeho súhlasu s tým, že ukladanie cookies môže kedykoľvek odmietnuť, a to v rámci nastavenia internetového prehliadača. Určité služby zákazníka, potenciálneho zákazníka však môžu vyžadovať ukladanie cookies a v prípade odmietnutia  ukladania cookies nebude zákazník, príp. potenciálny zákazník oprávnený takéto služby využívať.

Doba spracovania osobných údajov

Spoločnosť uchováva osobné údaje, ktorých právnym titulom je

 • súhlas, po dobu do odvolania tohoto súhlasu,

 • plnenie zmluvy, po dobu trvania zmluvy alebo po dobu poskytnutej záruky a ďalej po dobu 10 rokov od skončenia platnosti zmluvy (v súvislosti s pozáručnými službami),

 • plnenie právnych povinností, po zákonom stanovenú dobu.

Po ukončení doby spracovania osobných údajov sú osobné údaje likvidované podľa platnej právnej úpravy, najmä podľa zákona č. 449/2004 Zb. ČR, o archívnictve a spisovej službe.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spoločnosťou PORGES s.r.o.  spracúvané, má v súvislosti s ochranou osobných údajov, nasledujúce práva:

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu, má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním.

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, sú či nie sú spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám o:

 • účeloch spracovania;

 • kategóriách dotknutých osobných údajov;

 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené;

 • plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené, alebo ak ju nie je možné určiť, kritériá použité na stanovenie tejto doby;

 • existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania;

 • práve podať sťažnosť u dozorného úradu;

 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov;

 • skutočnostiach, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, profilovaniu, o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania.
   

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania má také právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného prehlásenia.

Právo na vymazanie

Má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na ktorého základe boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie;

 • dotknutá osoba vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;

 • osobné údaje boli spracované protiprávne;

 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti;

 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na vymazanie sa neuplatní, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné:

 • na výkon práva na slobodu prejavu a informácie;

 • na splnenie právnej povinnosti, alebo na splnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je prevádzkovateľ poverený;

 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo alebo vážne ohrozilo splnenie cieľov uvedeného spracovania;

 • na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

 • dotknutá osoba popiera presnosť údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

 • spracovanie je protiprávne a dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho o obmedzenie ich použitia;

 • Spoločnosť už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale dotknutá osoba ich vyžaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

 • dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracovaniu, pokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
   

Pokiaľ bolo spracovanie obmedzené, môžu byť tieto osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracované iba so súhlasom dotknutej osoby, alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov, z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu.

Ak pominú dôvody, pre ktoré bolo uplatnené právo na obmedzenie spracovania, Spoločnosť obmedzenie spracovania zruší, pričom o tom vopred upovedomí dotknutú osobu.

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré Spoločnosti poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje k inému prevádzkovateľovi, alebo ak je to technicky možné, žiadať, aby si ich správcovia predali medzi sebou, a to v prípade, že:sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve; aak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa, tretej strany alebo je nevyhnutné pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na postup Spoločnosti priamo u nej alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, až na prípady, keď to je:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom;

 • povolené právom Slovenskej republiky alebo Európskej únie a ktoré zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby;

 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
   

Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť kontaktovaním Spoločnosti na nižšie uvedených kontaktoch.

Spoločnosť poskytuje informácie zásadne písomne v listinnej podobe. Pokiaľ dotknutá osoba kontaktuje Spoločnosť telefonicky alebo e-mailom, budú jej informácie poskytnuté elektronicky, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.